CERAMICA SOUVENIR

การพิมพ์ภาพพระประมุขหรือบุคลสำคัญๆ ของโลก, ภาพของมงคล, ประเพณีและ วัฒนธรรมไทย เพื่อใช้เป็นของที่ของที่ระลึก เพื่อส่งความสุขและความโชคดีไปยังผู้ที่ได้รับ

ตัวอย่างผลงาน

ภาพโขน ที่จัดทำลงบนแผ่นเซรามิค

 

ตัวอย่างผลงาน พระสยามเทวาธิราชและภาพโขน 

ตัวอย่างผลงาน ภาพวัตถุมงคล ที่จัดทำลงบนแผ่นเซรามิค