CERAMIC SIGN

บริษัท เซรามิกา อิมเมจ จำกัด ได้ร่วมกับ กลุ่ม อนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม สำนัก โบราณคดี กรมศิลปากรจัดทำโครงการ "พิมพ์ ภาพสัญลักษณ์ลงบนแผ่นเซรามิค เพื่อใช้เป็น ป้ายบอกทิศทาง แผนที่ ประวัติ ของโบราณ สถานต่างๆ ในประเทศ โดยขณะนี้อยู่ ระหว่าง การพิจารณาของสำนักโบราณคดี

นอกจากการเข้าไปมีบทบาทในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานสำคัญๆแล้ว CERAMIC SING ยังช่วยให้นักออกแบบสามารถออกแบบได้อย่างไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี ความคมชัดของตัวอักษร ทั้งยังทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ ถึงแม้ว่าจะจัดตั้งอยู่ภายนอกตัวอาคารก็ตาม

 

การพิมพ์ภาพสัญลักษณ์ลงบนแผ่นเซรามิคเพื่อใช้เป็นป้ายบ่งบอกทิศทาง แผนที่ ประวัติ ของโบราณสถามต่างๆ บริษัท เซรามิกา อิมเมจ จำกัด ได้ร่วมกับ กลุ่ม อนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม สำนัก โบราณคดี กรมศิลปากรจัดทำโครงการ "พิมพ์ ภาพสัญลักษณ์ลงบนแผ่นเซรามิค เพื่อใช้เป็น ป้ายบอกทิศทาง แผนที่ ประวัติ ของโบราณ สถานต่างๆ ในประเทศ

การพิมพ์แผนที่บนเซรามิค ที่สามารถทำรูปทรงได้ตามต้องการ และติดตั้งภายนอกอาคารได้

การพิมพ์ภาพแผนที่บ่งบอกทิศทาง ที่มีอักษรเบลล์ พิมพ์ลงบนแผ่นเซรามิค

การพิมพ์แผนที่บนเซรามิค ที่สามารถทำรูปทรงได้ตามต้องการ และติดตั้งภายนอกอาคารได้

การพิมพ์แผนที่บนเซรามิค ที่สามารถทำรูปทรงได้ตามต้องการ และติดตั้งภายนอกอาคารได้

การพิมพ์แผนที่ และป้ายข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ลงบนเซรามิค ที่สามารถทำรูปทรงได้ตามต้องการ